'Overheidscijfers united'

 

Op deze website worden cijfers die door Nederlandse overheidsinstellingen worden samengesteld op een eenvoudige wijze ontsloten. Daarbij wordt o.a. gebruikgemaakt van zogeheten RSS-feeds die deze instellingen beschikbaar stellen voor webtoepassingen.

 

De cijfers die via deze site kunnen worden benaderd, zijn naar eigen believen te gebruiken. Ze kunnen van pas komen bij het opstellen van beleidsstukken, werkstukken, artikelen, maar ze zijn ook gewoon leuk om kennis van te nemen. Het gebruik van de cijfers wint aan kracht - en doet de makers recht - als ze vergezeld worden door een correcte bronvermelding.

 

Disclaimer

 

De inhoud van deze website wordt met zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. Het gebruik van deze informatie is derhalve voor eigen riscio.

 

De website is nog in ontwikkeling. De komende tijd zullen steeds meer overheidsinstellingen en hun cijfers een plaats krijgen op de site.

 

Deze website zelf is niet van de rijksoverheid maar een initiatief van LiqueFactive, een communicatiebureau gevestigd in Den Haag.

 

Dossiers van de overheid

 

De Nederlandse rijksoverheid houdt tal van dossiers bij over diverse onderwerpen. Voor een deel bestaan die dossiers uit rapporten en andere documenten met cijfers en onderzoeksresultaten. Bekijk een overzicht van enkele van deze dossiers.

 

Overheidsorganisatie in de pers

Het Centraal Bureau voor de Statistiek is in Nederland de instantie waar de verzameling, bewerking en publicatie van de statistieken ten behoeve van overheid, wetenschap en bedrijfsleven zijn gecentraliseerd.

 

Het CBS is opgericht in 1899 en heeft vestigingen in Heerlen en Den Haag. Sinds 3 januari 2004 is het instituut een Zelfstandig Bestuursorgaan. Voorheen viel het CBS onder het Ministerie van Economische Zaken.

 

De overheidscijfers die het CBS samenstelt in de vorm van statistieken geven een goed beeld van de economische en sociale ontwikkelingen in Nederland.

 

Het CBS heeft een goede reputatie die mede te danken is aan de onafhankelijke positie die het inneemt. Het CBS doet geen voorspellingen. Deze taak ligt bij het Centraal Planbureau (CPB).

 

Meer

 

Het CPB speelt een centrale rol in de financieel-economische besluitvorming in Nederland. Het maakt namelijk onafhankelijke prognoses en analyses voor regering, parlement en andere maatschappelijke organisaties zoals politieke partijen, vakbonden en werkgeversorganisaties.

 

De ramingen van het CPB over de Nederlandse economie en de overheidsfinanciën zijn de pijlers van de Nederlands begrotingssystematiek. Politieke partijen en de regering vragen het CPB om de economische effecten te analyseren van verkiezingsprogramma's, regeerakkoorden en tegenbegrotingen.

 

De rol van het CPB als onafhankelijke economische expert past goed in de Nederlandse traditie van breed overleg en coalitieregeringen. De besluitvorming van de overheid over belangrijke investeringsprojecten wordt voorbereid en getoetst door kosten-batenanalyses. Hierbij speelt het CPB een grote rol.

 

Meer

 

DANS is eigenlijk geen echt onderzoeksinstituut maar een service-instituut dat tot taak heeft onderzoekers te ondersteunen bij het verwerven, gebruiken en archiveren van onderzoekdata.

 

DANS is opgezet als antwoord op de eisen die de toenemende informatisering, internationalisering en schaalvergroting stellen aan de gegevensvoorziening van het wetenschapsbestel.

 

De oorspronkelijke missie van DANS was beperkt tot de alfa-en gammawetenschappen. Vanaf 2011 is DANS zich meer gaan openstellen voor alle vakgebieden die daaraan behoefte hebben.

 

Meer

 

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) kent negentien onderzoeksinstituten die zich bezighouden met vele verschillende aandachtsgebieden. De KNAW is hoeder van een groot aantal belangrijke archieven en bronnen voor wetenschappelijk onderzoek. In totaal werken bij het bureau van de KNAW dat gevestigd is in Amsterdam en alle onderzoeksinstituten tezamen ongeveer 1300 medewerkers.

 

De KNAW kent ook een Genootschap waarin topwetenschappers zitting hebben. Het Genootschap geeft adviezen af aan de regering en bewaakt de integriteit en kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek in Nederland.

 

Meer

 

Het KNMI is het nationaal data- en kenniscentrum voor weer, klimaat en seismologie. Voor deze taak is informatie nodig, heel veel informatie. Bijvoorbeeld over het weer op dit moment. Of over de temperatuur in verschillende luchtlagen, of de trillingen in de aarde, of de hoeveelheid ozon boven de Noordpool. Het KNMI zamelt in, valideert, verwerkt, bewaart, wisselt uit en levert deze gegevens. 

 

Het KNMI is één van de oudste onderzoeksinstellingen in Nederland. Op de website van het KNMI wordt uitvoerig stilgestaan bij de geschiedenis van het KNMI.

Het KNMI heeft op de eigen website heel veel data beschikbaar die gratis kunnen worden gedownload.

 

Meer

 

Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven. Sinds 1952 is het instituut onderdeel de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

De rol van taal en cultuur bij de ontwikkeling van sociale identiteiten en groepsculturen wordt door het Meertens Instituut in kaart gebracht en in onderlinge samenhang onderzocht. Kenmerkend voor het Meertens Instituut is de multidisciplinaire samenstelling van de onderzoekersgroep.

 

Meer

 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft als doel monumentale, archeologische of cultuurlandschappelijke waarden van nationaal of internationaal belang te beschermen en te behouden. De Rijksdienst valt onder het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 

Een van de oudste doelen van de organisatie is het verlenen van subsidies voor het restaureren van monumenten. In 1946 werd deze taak voor het eerst toebedeeld aan een Rijksdienst, de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Archeologisch onderzoek werd in datzelfde jaar ondergebracht in een andere organisatie, de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek.

In 1995 werd het Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwaterarcheologie ook opgenomen. In 2006 kwamen beide rijksdiensten weer samen onder de naam Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten en in 2009 is deze naam weer veranderd in de huidige.

 

Meer

 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bevordert door onderzoek, uitvoering en ondersteuning de volksgezondheid en het leefmilieu in Nederland.

 

Het RIVM heeft een onafhankelijke positie vergelijkbaar met die van het CBS. Onderzoeksresultaten worden openbaar gemaakt.

 

 

Het RIVM is verantwoordelijk voor een groot aantal zeer informatieve websites.

 

Meer

 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau ging in 1974 van start als een interdepartementaal, wetenschappelijk instituut. Het verricht zelfstandig onderzoek en rapporteert - gevraagd en ongevraagd - aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, ministeries en andere maatschappelijke en overheidsorganisaties. Formeel valt het bureau onder de verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het SCP wil ook de burger bedienen met informatie en onderzoeksresultaten. Medewerkers van het SCP leveren bijdragen aan het publieke en wetenschappelijke debat. Het bureau publiceert zoals de naam al doet vermoeden met name over de situatie op sociaal en cultureel terrein in Nederland en de te verwachten ontwikkelingen. 

In tegenstelling tot het CBS houdt het SCP zich als planbureau ook bezig met het beoordelen van gevoerd beleid, met name het interdepartementale beleid. Het SCP wil bijdragen aan verantwoorde keuzen van doeleinden en middelen in het sociaal en cultureel beleid en het ontwikkelen van alternatieven.

 

Meer   Snel naar SCP-cijfers