Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Rijksoverheid - Kamerstukken

Kamerstukken op Rijksoverheid.nl
Updated: 34 min 54 sec ago

Kamerbrief over ontwerpbesluiten gedwongen zorg

Sat, 07/14/2018 - 00:00
Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer 2 ontwerpbesluiten die betrekking hebben op gedwongen zorg. Het betreft het ontwerp voor het Besluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en het ontwerp voor het Besluit verplichte geestelijke gezondheidszorg. Eenzelfde brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.

Kamerbrief over maatregel vermogen uit letselschade-uitkering en bepaling eigen bijdrage Wlz of Wmo 2015

Fri, 07/13/2018 - 22:37
Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de maatregel met betrekking tot vermogen uit een letselschade-uitkering en de vermogensinkomensbijtelling (VIB), die wordt betrokken bij de berekening van de eigen bijdrage in de Wet langdurige zorg (Wlz) of Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.

Kamerbrief over herziening actieplan en jaarrapportage beleidscoherentie (samenhang) ontwikkeling

Fri, 07/13/2018 - 21:46
Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over de herziening van het actieplan dat meer samenhang moet brengen in ontwikkeling. Dit heeft betrekking op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG) van de Verenigde Naties (VN).

Kamerbrief over winstuitkering door zorgaanbieders

Fri, 07/13/2018 - 21:27
De ministers De Jonge (VWS) en Bruins (Medische Zorg en Sport) en staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeren de Tweede Kamer over het standpunt met betrekking tot winstuitkering door zorgaanbieders. Eenzelfde brief is aan de Eerste Kamer gestuurd.

Kamerbrief over ontwerpbesluit wijziging Besluit rechtspositieregelen BOPZ vanwege verruiming huisregels van psychiatrische ziekenhuizen

Fri, 07/13/2018 - 21:22
Staatssecretaris Blokhuis biedt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit rechtspositieregelen BOPZ aan, in verband met de verruiming van de huisregels in psychiatrische ziekenhuizen. Eenzelfde brief is aan de Eerste Kamer verstuurd.

Kamerbrief met beantwoording vragen over het feit dat de NAM zich tegen de afspraken in bemoeid heeft met de versterking van huizen in Groningen

Fri, 07/13/2018 - 21:10
Minister Wiebes (EZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van der Lee (GroenLinks) over het feit dat de NAM zich tegen de afspraken in bemoeid heeft met de versterking van huizen in Groningen.

Kamerbrief over indiening initiële rapportage VN-Verdrag Handicap bij het Comité voor de rechten van personen met een handicap

Fri, 07/13/2018 - 21:01
Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer een brief over de indiening van de initiële rapportage over het VN-Verdrag Handicap bij het Comité voor de rechten van personen met een handicap.

Kamerbrief verjaring aansprakelijksheidsclaim bij asbestschade

Fri, 07/13/2018 - 21:00
Staatssecretaris Van Ark (SZW) informeert de Tweede Kamer over verjaring bij asbestschade en de uitkomsten van de gesprekken met convenantspartijen van het Instituut Asbestslachtoffers

Kamerbrief over onderzoek Autoriteit Persoonsgegevens naar gebruik burgerservicenummer (BSN) in btw-identificatienummer

Fri, 07/13/2018 - 19:12
Staatssecretaris Snel (Financiën) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van onderzoek bij de Belastingdienst door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) naar een alternatief voor het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in het btw-identificatienummer

Aanbiedingsbrief reactie op brief van Commissie Fusietoets Onderwijs van 30 mei 2018

Fri, 07/13/2018 - 19:09
Minister Van Engelshoven (OCW) biedt een afschrift aan van haar reactie op een brief van de Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO) van 30 mei 2018. De CFTO heeft in haar brief voorstellen gedaan voor het borgen van haar kennis en ervaring.

Kamerbrief over Agenda Digitale Overheid 'NL DIGIbeter'

Fri, 07/13/2018 - 19:00
Staatssecretaris Knops (BZK) biedt de Tweede Kamer de Agenda Digitale Overheid ‘NL DIGIbeter’ aan. De agenda moet het openbaar bestuur verder digitaliseren.

Antwoorden op Kamervragen over de parlementaire BBQ

Fri, 07/13/2018 - 18:56
Minister-president Rutte beantwoordt vragen van het Kamerlid Thieme (PvdD) over de parlementaire BBQ.

Aanbieding bijgestelde onderzoekskaders onderwijsinspectie en verslagen overleg met vertegenwoordigers onderwijsveld

Fri, 07/13/2018 - 18:50
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer, mede namens minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media), de bijgestelde onderzoekskaders van de Inspectie van het Onderwijs en de verslagen van het overleg met vertegenwoordigers van het onderwijsveld.

TK Evaluatie Bureau Financieel Toezicht

Fri, 07/13/2018 - 18:43

TK Digitalisering rechtspraak

Fri, 07/13/2018 - 18:43

EK Digitalisering rechtspraak

Fri, 07/13/2018 - 18:40

EK Digitalisering rechtspraak

Fri, 07/13/2018 - 18:38

Pagina's

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next › last »