Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Rijksoverheid - Kamerstukken

Kamerstukken op Rijksoverheid.nl
Updated: 33 min 2 sec ago

Fiche bij Kamerbrief over Informatievoorziening nieuwe Commissievoorstellen

Fri, 05/18/2018 - 16:27
Fiche (document) met informatie over een nieuw voorstel van de Europese Commissie. Het voorstel gaat over carcinogene en mutagene stoffen.

Kamerbrief over informatievoorziening nieuwe Commissievoorstellen

Fri, 05/18/2018 - 16:27
Minister Blok (BZ) informeert de Tweede Kamer over een nieuw voorstel gedaan door de Europese Commissie. Het fiche (document) bij de Kamerbrief is opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). Eenzelfde brief is aan de Eerste Kamer gestuurd.

Wijziging van Pensioenwet en wet verplichte beroepspensioenregeling

Fri, 05/18/2018 - 16:26
Minister Koolmees (SZW) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag bij het voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten.

Kamerbrief over uitstel beantwoording vragen over vieze endoscopen in ziekenhuizen

Fri, 05/18/2018 - 16:21
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) laat de Tweede Kamer weten dat hij de schriftelijke vragen van het Kamerlid Gerbrands PVV niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden. De vragen gingen over vieze endoscopen in ziekenhuizen.

Kamerbrief keuzemogelijkheid in het overdragen van pensioenaanspraken

Fri, 05/18/2018 - 16:19
Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer over welke belemmeringen er zijn om pensioendeelnemers de keuzemogelijkheid te bieden om de waarde van het pensioen over te dragen naar een pensioenuitvoerder waar de pensioendeelnemer in het verleden pensioen heeft opgebouwd, en of en hoe deze belemmeringen zijn te overkomen.

Kamerbrief over afspraken hulpmiddelen, woningaanpassingen en verhuizingen

Fri, 05/18/2018 - 16:18
Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de afspraken het hulpmiddelenbeleid ‘veranderagenda’ inzake knelpunten bij Wmo-hulpmiddelen.

Kamerbrief oplossing getto-uitkeringen

Fri, 05/18/2018 - 16:10
Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de Tweede Kamer een brief waar in staat dat er een oplossing is gevonden voor een groep van circa 300 overlevenden van de Tweede Wereldoorlog die van de Duitse overheid een uitkering ontvangen voor onbetaald werk dat zij tijdens de oorlog hebben verricht, de zogenaamde getto-uitkering. De oplossing geldt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2016.

Kamerbrief over beleidsnota BHOS: Investeren in Perspectief - Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland

Fri, 05/18/2018 - 15:58
Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)stuurt de Tweede Kamer de nota over de hoofdlijnen van het beleid op het gebied van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in de komende jaren.

Beantwoording Kamervragen over doorspelen medische gegevens

Fri, 05/18/2018 - 14:47
Staatssecretaris Van Ark (SZW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Kent (SP) over het doorspelen van medische gegevens van werknemers door Jumbo-supermarkten.

Aanbiedingsbrief bij afschrift brief over Centrale Dialoog Bonaire

Fri, 05/18/2018 - 14:42
Staatssecretaris Knops (BZK) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn reactie op de brief van de Bonaire Business and Employers Association (BBE) en meerdere organisaties over de Centrale Dialoog Bonaire.

Kamerbrief over verzoek The Daily Herald om financiële steun

Fri, 05/18/2018 - 14:40
Staatssecretaris Knops (BZK) stuurt de Tweede Kamer een reactie op een brief van The Daily Herald St. Maarten waarin om financiële steun voor het voortbestaan van de krant wordt gevraagd.

Kamerbrief met beantwoording vragen over intrekking grondwetsvoorstel Nederlandse taal

Fri, 05/18/2018 - 13:18
Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de intrekking van het grondwetsvoorstel over de Nederlandse taal.

Kamerbrief over maatwerk in de Wlz-zorg thuis

Fri, 05/18/2018 - 10:08
Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over maatwerk in de Wlz-zorg thuis.

Kamerbrief bij rapport 'Het Nederlandse wapenexportbeleid in 2017'

Fri, 05/18/2018 - 08:33
Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en minister Blok (BZ) sturen het rapport 'Het Nederlandse wapenexportbeleid in 2017' aan de Tweede Kamer.

Beantwoording Kamervragen over bericht dat Oxfam weer in opspraak is geraakt en bonussen zou hebben uitgekeerd voor de hulpoperatie in Haïti

Fri, 05/18/2018 - 08:25
Antwoorden van minister Kaag (BZ) op vragen van lid Becker over het bericht dat Oxfam weer in opspraak is geraakt en bonussen zou hebben uitgekeerd aan personeel verantwoordelijk voor de hulpoperatie in Haïti.

Kamerbrief over status vergoeding eculizumab, ribociclib en atezolizumab

Thu, 05/17/2018 - 23:22
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de geneesmiddelen:

TK Zaak Poch

Thu, 05/17/2018 - 19:44

Pagina's